Konsultacje. Jest pięć wariantów drogi

10 Sierpień 2015
Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Potrwają do 19 sierpnia. To my, mieszkańcy, zdecydujemy o ostatecznym przebiegu południowej obwodnicy miasta. Poniżej prezentujemy pięć możliwych wariantów drogi, przygotowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czerwony, zielony, czy może niebieski? Który z nich jest najlepszy?

Na wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag mamy czas do 19 sierpnia. Wniosek można wyciąć z „Łącznika” i dostarczyć na adres podany na samym końcu lub załatwić całą sprawę wirtualnie, wchodząc na stronę www.euroekspert.org.

Wariant I - zielony (podstawowy)

Wariant I bierze swój początek na drodze krajowej (DK) nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części m. Świdnica. W km 0+100 – 0+200 przecina dwie drogi gminne (ul. Ogrodowa i ul. Długa), wzdłuż których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa Świdnicy oraz budynki użyteczności publicznej. Dalej, południowymi stokami Wału Zielonogórskiego, droga kieruje się na wschód, wzdłuż istniejącej, gruntowej drogi lokalnej. Na odcinku ok. 300 m przecina tereny objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) gm. Świdnica, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną (MN). W swoim dalszym ciągu, łukiem omija po stronie lewej winnicę św. Jadwigi. Po terenach leśnych dociera do granicy gm. Świdnica. Następnie, kontynuując przebieg po terenach leśnych, od strony północnej wyraźnym łukiem mija Ochlę, na terenach zlokalizowanych pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Kolejnym łukiem, od strony południowej, omija Jędrzychów, w km ok. 8+600 przecina ciek Pustelnik, a w km 9+700 Dłubnię. Dalej wariant kieruje się na północ, do skrzyżowania dróg wojewódzkich (DW) nr 279 oraz 282 - rejon węzła Racula (S3), mijając po stronie lewej składowisko odpadów miejskich.

Długość wariantu I ok. 13,598 km

Ilość wiaduktów: 1 (nad ul. Ogrodową i ul. Długą w m. Świdnica)

Ilość skrzyżowań: 4

- początek: ul. Obwodowa (DK27),

- km 6+000: ul. Botaniczna,

- km 9+300: ul. Jędrzychowska (DW283),

- koniec: rejon węzła Racula (S3)

+ 2 opcjonalnie - połączenie obwodnicy z węzłem Niedoradz (S3) i/lub połączenie z podwariantem zielonym

 

Podwariant zielony

Dla wariantu I przewidziano opcjonalnie inny przebieg na początkowym odcinku, tj. w km 0+000 – 1+270. Alternatywa ta bierze swój początek na DK27, na południe od m. Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 (ul. Obwodowej) z ul. Mieszka I. Na odcinku ok. 2,4 km droga przebiega w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Śląskiej Ochli. W km ok. 0+300 przecina drogę gminną 006011F (ul. Bunkrowa), a w km 1+400 powiatową 1050F. Mija zabudowę m. Świdnica w odległości nie mniejszej niż 250 m. Kierując się na północ, przecina DW279 (ul. Wypoczynek), gdzie planowane jest skrzyżowanie. Dalej droga przebiega poprzez tereny łąk i nieużytków, aby w km 1+270 włączyć się do przebiegu wariantu podstawowego (I – zielony).

Długość podwariantu ok. 3,531 km

Ilość skrzyżowań: 3

- początek: Obwodowa (DK27),

- km 2+400: DW279,

- koniec: km 3+531

 

Wariant II - niebieski

Wariant II bierze swój początek na DK27 (ul. Obwodowej), w północnej części m. Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 i ul. Długiej. Kieruje się na wschód przez tereny leśne, przecinając dwukrotnie teren trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia (MPZP Uchwała V/20/06 z dnia 2006-06-29) na początku opracowania oraz w km ok. 0+800. Następnie, kontynuując bieg po terenach leśnych, mija granicę gminy Świdnica, od strony północnej wyraźnym łukiem omija Ochlę, na terenach pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Kolejnym łukiem, od strony południowej, mija Jędrzychów, w km ok. 6+900 przecina ciek Pustelnik, a w km 8+400 Dłubnię. Od km ok. 8+858 wariant II przebiega tym samym śladem co wariant I (zielony), kierując się na północ w rejon węzła Racula (S3).

Długość wariantu II ok. 12,356 km (w tym odcinek wspólny z wariantem I [zielonym] 3,498 km)

Ilość skrzyżowań: 4

- początek: ul. Obwodowa (DK27),

- km 5+400: ul. Botaniczna,

- km 8+000: ul. Jędrzychowska (DW283),

- koniec: rejon węzła Racula (S3)

+ 1 opcjonalnie – km 8+858 połączenie obwodnicy z węzłem Niedoradz (S3)

 

Wariant III - pomarańczowy

Wariant III bierze swój początek na DK27 (ul. Obwodowej), w północnej części m. Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 i DW282 (kierunek do m. Wilkanowo). Przebiega po terenach leśnych, kierując się na południowy wschód. Od strony północnej omija Ochlę, na terenach zlokalizowanych pomiędzy skansenem a stadniną koni. Następnie łukiem od strony południowej mija Jędrzychów. Następnie wariantowo wariant II łączy się z przebiegiem wariantu I (zielonego), którym biegnie w rejon węzła Racula (S3), tj:

- ok. km 5+700, łącznikiem 1 o dł. ok. 1,507 wchodzi w korytarz wariantu I, lub

- ok. km 7+600, łącznikiem 2 o dł. ok. 1,684 wchodzi w korytarz wariantu I.

Długość wariantu III: z łącznikiem pomarańczowym 1: ok. 12,205 km, z łącznikiem pomarańczowym 2: ok. 12,682 km

Ilość skrzyżowań: 4

- początek: ul. Obwodowa (DK27),

- km 4+800: ul. Zielonogórska (przedłużenie ul. Botanicznej),

- na wariancie I zielonym: ul. Jędrzychowska (DW283),

- koniec: rejon węzła Racula (S3)

+ 1 opcjonalnie – km 8+858 połączenie obwodnicy z węzłem Niedoradz (S3) łącznikiem szarym.

 

Wariant IV - czerwony

Wariant ten bierze swój początek na południe od m. Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 (ul. Obwodowej) z ul. Mieszka I. Na odcinku ok. 3,4 km droga przebiega w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Śląskiej Ochli. W km ok. 0+300 przecina drogę gminną 006011F (ul. Bunkrowa), a km 1+500 powiatową 1050F. Biegnąc po terenach leśnych w km ok. 2+500 przecina drogę lokalną do Łochowa i opuszcza granice gminy Świdnica. W km ok. 3+400 włącza się w ślad istniejącej DW279, podąża nim przez ok. 1 km by następnie łukiem od strony północnej ominąć Ochlę. Wariant kończy bieg w km ok. 7+136, włączając się w km 4+400 w ślad wariantu III (pomarańczowego), następnie I (zielonego), którym podąża do końca opracowania (w rejonie węzła Racula S3).

Długość wariantu IV (wraz z fragmentami wariantów III i I): ok. 15,091 km

Ilość skrzyżowań:

* na odcinku czerwonym: 2

- początek: ul. Obwodowa (DK27),

- km 3+400: DW279

- km 4+500: DW279

* na odcinku pomarańczowym: wg opisu wariantu III i przyjętej opcji połączenia z rejonem węzła Racula i węzłem Niedoradz.

 

UWAGA!

Dla każdego z wcześniej opisanych wariantów przewidziano również możliwość połączenia obwodnicy z węzłem Niedoradz (S3):

- wariant III (pomarańczowy)

Wariant III zaproponowano również w wersji „dużej obwodnicy” Zielonej Góry, czyli w relacji DK 27 – węzeł Niedoradz (S3). W tym przypadku w km ok. 5+700 wariant kieruje się po terenach leśnych na południowy wschód, ok. km 7+200 przecina ciek Pustelnik, a dalej w km 9+700 DW283, gdzie planuje się skrzyżowanie. W km 10+100 przecina istniejącą DW279 a ok. 100m dalej ciek Dłubnia. Następnie od strony południowej mija Suchą, gdzie w km 13+300 planuje się skrzyżowanie z drogą lokalną. Następnie droga wchodzi w kompleks leśny, by w km 17+526 włączyć się do węzła Niedoradz na S3.

Długość w wersji „dużej obwodnicy” Zielonej Góry: ok. 17,562 km

- wariant IV (czerwony)

Przewidziano dwie alternatywy:

1. od połączenia w km 4+400 z wariantem III, przebieg jak opisany powyżej.

Długość odcinka: ok.13,126 km

2. z wykorzystaniem śladu istniejącej DW283, tj. na odcinku, gdzie wariant IV biegnie zgodnie ze śladem wariantu I zielonego, w jego km 9+300 planowane jest skrzyżowanie z ul. Jędrzychowską (DW283). Wariant czerwony wchodzi tutaj w ślad DW283, którym podąża przez ok. 2,250 km, do skrzyżowania z DW279. Następnie po terenach leśnych, łagodnym łukiem kieruje się na wschód, gdzie w km 2+700 przecina Dłubnię. Na skrzyżowaniu z drogą lokalną, poniżej Suchej włącza się w ślad wariantu III w km 13+300.

Długość odcinka: ok. 9,838 km

- warianty I (zielony) i II (niebieski) z łącznikiem szarym o dł. ok. 3,562 km

Planuje się skrzyżowanie w km ok. 10+100 wariantu I i km ok. 8+858 wariantu II. Łącznik biegnie po terenach leśnych, w km 2+000 przecina istniejącą DW 279, by w km ok. 12+000 włączyć się do przebiegu wariantu III, wg opisu powyżej.

Długość odcinka: ok. 9,088 km

 

Wariant V - fioletowy

Wariant V zaproponowano jako tzw. „dużą obwodnicę” Zielonej Góry, która zakłada połączenie DK27 z węzłem Niedoradz. Wariant bierze swój początek na DK27, na południe od m. Świdnica, ok. 100 m przed skrzyżowaniem DK27 (ul. Obwodowej) z ul. Mieszka I. Do km 7+800 przebiega w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Śląskiej Ochli. Ok. km 3+400 opuszcza granice gm. Świdnica. Kieruje się na południowy wschód, od południa mijając zabudowania Ochli. Ok. km 7+900, w pobliżu ogródków działkowych „Sawanna”, przecina DW279. Następnie biegnie po terenach leśnych, od północy mija Kiełpin, w km 9+850 przecina ciek Pustelnik. Na odcinku 10+700 – 12+100 biegnie równolegle do istniejącej DW279, w odległości nie mniejszej niż 500 m od rezerwatu i obszaru Natura 2000 Zimna Woda. W km 12+100 przecina DW283, a km 12+900 ponownie DW279 oraz Dłubnię. Od strony południowej mija Drzonków oraz Suchą, a następnie wchodzi w kolejny kompleks leśny, kierując się do węzła Niedoradz (S3) w gm. Otyń.

Długość wariantu V: ok. 20,235 km.

Źródło (mapa i opis): Biuro Konsultingowo-Doradcze EUROEKSPERT

Wypełniony i wycięty z papierowego wydania „Łącznika” wniosek można złożyć do 19 sierpnia 2015 r.:

- drogą pocztową na adres: Biuro Konsultingowo-Doradcze EUROEKSPERT, ul. 17 Sierpnia 16f/6, 41-503 Chorzów

- mailem (w postaci skanu) na adres: katarzynasewerynska@euroekspert.org

- osobiście: w sekretariacie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31.

 

Artykuły powiązane: 

Obwodnica nie jest żadną fanaberią

- Już dziś musimy poważnie myśleć o kolejnych nowych rozwiązaniach komunikacyjnych - ocenił Janusz Kubicki