Zrozumieć innych, żeby pomagać właściwie

3 Marzec 2023
Resocjalizacja z kryminologią to nowy kierunek studiów na UZ. Dlaczego warto na nim studiować - o tym w rozmowie z dr Moniką Kaczmarczyk, wykładowcą, współopiekunem Koła Naukowego Prison, Zakład Resocjalizacji, Pracowni Kryminologii i Pedagogiki Penitencjarnej UZ.

Czy zajęcia są prowadzone tylko na UZ?

Dr Monika Kaczmarczyk: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy działamy bardzo prężnie i potrafimy dostosować formy i metody sprzyjające nauczaniu oraz uczeniu się. Program zajęć został tak przygotowany, by mogły one odbywać się wewnątrz instytucji mundurowych, ale również w laboratoriach specjalistycznych czy podczas warsztatów wyjazdowych. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to nasza wieloletnia, ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi umożliwiła nam tak ciekawy i bogaty program nowego kierunku.

Czy studenci mogą brać udział w zajęciach Koła Naukowego?

Nowy kierunek daje nowe możliwości, ale wiemy jak ważna jest tradycja i wieloletnie zajęcia z zakresu resocjalizacji, warsztatów prospołecznych, przygotowywania planów naprawczych w jednostkach penitencjarnych, które mogły odbywać się dzięki studentom kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja. Dlatego też studenci nowego kierunku mają do wyboru dwa koła naukowe.

Jakie?

Prison - Penitencjarne Koło Naukowe studentów UZ, którego opiekunami są prof. Barbara Toroń-Fórmanek i ja. Celem działalności koła są przede wszystkim oddziaływania resocjalizacyjne skierowane do osób osadzonych w jednostkach totalnych, proces readaptacji społecznej, wsparcie i pomoc w kryzysie, warsztaty prospołeczne dla ojców, matek przebywających w izolacji. Współpracujemy z jednostkami penitencjarnymi, hospitujemy zajęcia w aresztach śledczych, zakładach karnych, wspieramy rozwój dzieci przebywających wraz z matkami w Domu Matki i Dziecka w ZK Krzywaniec. Prowadzimy również zajęcia, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym.

A drugie koło?

Powstało również nowe Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii. Opiekunami naukowymi są dr Ernest Magda i mgr Adam Stankiewicz. Działalność opiera się przede wszystkim na tworzeniu: seminariów, konferencji, wykładów otwartych, których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny, dodatkowo planowane są projekcje filmowe o tematyce kryminalnej; wizyty w instytucjach zajmujących się problematyką przestępczości, współpraca ze służbami mundurowymi z prewencji kryminalnej w środowisku otwartym; międzyuczelniana współpraca z innymi kołami naukowymi zainteresowanymi kryminalistyką i wiktymologią. Poprzez spotkania koła oraz badania chcemy dotrzeć do każdej osoby w środowisku akademickim, która interesuje się tą tematyką. W ramach naszej działalności pragniemy stworzyć swoistą platformę wymiany młodej myśli kryminalistycznej.

Dlaczego warto studiować resocjalizację z kryminologią?

To studia dla interesujących się motywami, którymi kieruje się przestępca oraz chcących wiedzieć dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią poradzić sobie z codziennymi trudnościami i stosują przemoc, sięgają po narkotyki i alkohol. To studia dla tych, którzy chcą nauczyć się identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego, ich motywacje i przestępczy styl życia oraz poznać sposoby pracy z nimi, gdy trafią do placówek resocjalizacyjnych. U nas każdy zdobędzie kompleksową wiedzę na temat przejawów niedostosowania społecznego oraz różnych form uzależnień.

Dziękuję.

Katarzyna Doszczak, Biuro Prasowe UZ