Zrozumieć innych, żeby pomagać właściwie

3 Marzec 2023
Resocjalizacja z kryminologią to nowy kierunek studiów na UZ. Dlaczego warto na nim studiować - o tym w rozmowie z dr Moniką Kaczmarczyk, wykładowcą, współopiekunem Koła Naukowego Prison, Zakład Resocjalizacji, Pracowni Kryminologii i Pedagogiki Penitencjarnej UZ.

Czy zajęcia są prowadzone tylko na UZ?

Dr Monika Kaczmarczyk: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy działamy bardzo prężnie i potrafimy dostosować formy i metody sprzyjające nauczaniu oraz uczeniu się. Program zajęć został tak przygotowany, by mogły one odbywać się wewnątrz instytucji mundurowych, ale również w laboratoriach specjalistycznych czy podczas warsztatów wyjazdowych. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to nasza wieloletnia, ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi umożliwiła nam tak ciekawy i bogaty program nowego kierunku.

Czy studenci mogą brać udział w zajęciach Koła Naukowego?

Nowy kierunek daje nowe możliwości, ale wiemy jak ważna jest tradycja i wieloletnie zajęcia z zakresu resocjalizacji, warsztatów prospołecznych, przygotowywania planów naprawczych w jednostkach penitencjarnych, które mogły odbywać się dzięki studentom kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja. Dlatego też studenci nowego kierunku mają do wyboru dwa koła naukowe.

Jakie?

Prison - Penitencjarne Koło Naukowe studentów UZ, którego opiekunami są prof. Barbara Toroń-Fórmanek i ja. Celem działalności koła są przede wszystkim oddziaływania resocjalizacyjne skierowane do osób osadzonych w jednostkach totalnych, proces readaptacji społecznej, wsparcie i pomoc w kryzysie, warsztaty prospołeczne dla ojców, matek przebywających w izolacji. Współpracujemy z jednostkami penitencjarnymi, hospitujemy zajęcia w aresztach śledczych, zakładach karnych, wspieramy rozwój dzieci przebywających wraz z matkami w Domu Matki i Dziecka w ZK Krzywaniec. Prowadzimy również zajęcia, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym.

A drugie koło?

Powstało również nowe Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii. Opiekunami naukowymi są dr Ernest Magda i mgr Adam Stankiewicz. Działalność opiera się przede wszystkim na tworzeniu: seminariów, konferencji, wykładów otwartych, których gośćmi będą specjaliści z danej dziedziny, dodatkowo planowane są projekcje filmowe o tematyce kryminalnej; wizyty w instytucjach zajmujących się problematyką przestępczości, współpraca ze służbami mundurowymi z prewencji kryminalnej w środowisku otwartym; międzyuczelniana współpraca z innymi kołami naukowymi zainteresowanymi kryminalistyką i wiktymologią. Poprzez spotkania koła oraz badania chcemy dotrzeć do każdej osoby w środowisku akademickim, która interesuje się tą tematyką. W ramach naszej działalności pragniemy stworzyć swoistą platformę wymiany młodej myśli kryminalistycznej.

Dlaczego warto studiować resocjalizację z kryminologią?

To studia dla interesujących się motywami, którymi kieruje się przestępca oraz chcących wiedzieć dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią poradzić sobie z codziennymi trudnościami i stosują przemoc, sięgają po narkotyki i alkohol. To studia dla tych, którzy chcą nauczyć się identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego, ich motywacje i przestępczy styl życia oraz poznać sposoby pracy z nimi, gdy trafią do placówek resocjalizacyjnych. U nas każdy zdobędzie kompleksową wiedzę na temat przejawów niedostosowania społecznego oraz różnych form uzależnień.

Dziękuję.

Katarzyna Doszczak, Biuro Prasowe UZ

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki