Zatwierdzony statut dzielnicy Nowego Miasta

22 Styczeń 2015
- Sołtysi nie mogą być automatycznie radnymi Nowego Miasta, ale mogą startować w wyborach na radnych dzielnicy – tak przewodniczący rady miasta, Adam Urbaniak skomentował jeden z najważniejszych zapisów statutu dzielnicy Nowego Miasta.

Adam Urbaniak, decyzją rządu, do 15 marca będzie pełnił funkcję jednoosobowej rady miasta. I w takim charakterze, w ostatni czwartek, zwołał czwartą już sesję rady miasta. Co prawda, program przewidywał cztery punkty, ale wszyscy czekali na projekt statutu dzielnicy Nowe Miasto.

- Do 19 stycznia trwały oficjalne konsultacje społeczne. Każdy zainteresowany mógł zgłosić swoje propozycje zmian, poprawek lub całkiem nowych zapisów. Z tego prawa skorzystało ok. 700 osób – relacjonował prezydent Janusz Kubicki.

Najważniejsze zmiany przedstawiła Ewa Trzcińska, sekretarz miasta. Wedle  jej słów, wiele propozycji nie zostało uwzględnionych z powodu niezgodności z prawem. Sztandarowym przykładem takiej niezgodności jest propozycja automatycznego łączenia funkcji sołtysa z funkcją radnego dzielnicy.

- I ja, i prezydent nie odmawiamy tej propozycji znamion racjonalności, ale na tym etapie jest niewykonalna, również z powodu Kontraktu Zielonogórskiego, którego zapisy zapowiadają wybory radnych dzielnicy - tłumaczył dziennikarzom Adam Urbaniak.

Inne zmiany dotyczą ograniczenia liczby członków zarządu dzielnicy od jednej do trzech osób. Rada dzielnicy nie będzie mogła samodzielnie nawiązywać dwustronnych kontaktów z zagranicznymi partnerami. Ale prezydent Janusz Kubicki natychmiast dodał, że rada miasta upoważni radę dzielnicy do kontynuowania partnerskiej współpracy z zaprzyjaźnionymi niemieckimi gminami.

Jedna z propozycji zgłoszonych podczas konsultacji dotyczyła możliwości przekazywania radzie dzielnicy części kompetencji rady miasta.
- Prawo zabrania radzie miasta przekazywania swoich kompetencji jednostkom pomocniczym – stwierdziła E. Trzcińska.

Kompetencje rady dzielnicy to jedna z najważniejszych części statutu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydenta Janusza Kubickiego, rada będzie m.in. opiniowała „projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej Dzielnicy, z zastrzeżeniem, iż opinia Rady jest wiążąca dla Rady Miasta”.

Projekt statutu został uzupełniony o wykaz funkcji, których nie będzie można łączyć z funkcją radnego dzielnicy. Radny Nowego Miasta nie będzie mógł być jednocześnie posłem, senatorem, wójtem, burmistrzem, prezydentem, radnym miasta, radnym sejmiku województwa, członkiem zarządu województwa oraz powiatu oraz kierownikiem lub jego zastępcą w jednostce organizacyjnej miasta Zielona Góra. Nie będzie mógł być zatrudnionym, w czasie sprawowania mandatu radnego, w urzędzie miasta Zielona Góra.

- Ale radny dzielnicy będzie mógł być równocześnie sołtysem, taką możliwość daje statut w obecnej wersji – podkreślił A. Urbaniak, podpisując prezydencki projekt.

Aby statut stał się obowiązującym prawem, musiał jeszcze tego samego dnia trafić do dziennika urzędowego województwa lubuskiego. Błyskawiczne tempo wymusza kalendarz wyborczy. Chodzi o to, aby 15 marca mogły się odbyć wybory nie tylko do rady miasta, ale także do rady dzielnicy. Z tego samego powodu, kolejna sesja rady miasta odbędzie się w piątek, o godz. 13.00.

(pm)