Zmiany nazw na trzech ulicach

6 luty 2018
Komunikat w sprawie skutków dla mieszkańców byłych ulic: Armii Ludowej, Przylep-22 Lipca, Przylep-9 Maja, w związku ze zmianami nazw ulic w wyniku zarządzeń zastępczych Wojewody Lubuskiego.

1. I i II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze:

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę danych adresowych przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

Osoby pobierające świadczenia z ZUS powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych, tj. formularz WZD-01 lub dowolnej formie pisemnej.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):

1) przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zobowiązani są złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu do CEIDG dot. adresu zamieszkania, adresu miejsca zameldowania, głównego miejsca wykonywanej działalności gospodarczej, adresu do doręczeń, dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej;

2) zgodnie obowiązującymi przepisami zmiana powinna być zgłoszona wyłącznie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia zmiany danych;

3) po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko 3 i 4, tel.: 68 4 564 829 i 831.

4. Przedsiębiorcy wykonujący usługi transportu drogowego osób lub rzeczy:

Przedsiębiorcy wykonujący zarobkowy lub niezarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy posiadający licencje, zezwolenia lub zaświadczenia będą musieli dokonać zmian w posiadanych dokumentach. Zmian tych należy dokonać w terminie 28 dni od dnia dokonania zmiany w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórnej 22, pok. 312 (III piętro), tel.: 68 45 64 312.

5. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra – w Biurze Gospodarki Odpadami, al. Zjednoczenia 110, tel. 68 451 55 01.

6. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Finansowym- Biurze Podatków Lokalnych, ul. Podgórnej 22, pok.603-605 (VI piętro), tel.: 68 4 564 603-605.

7. Sprawy meldunkowe

Zmiany adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy zostaną dokonane z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Grottgera 7, pok. 28 tel.: 68 475 18 28.

8. Zmiany dokumentów:

1) dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania;

2) paszport - nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela;

3) dowody rejestracyjne i prawa jazdy - zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

9. Tabliczki z numerem porządkowym zawierającym nazwę ulicy:

Właściciele nieruchomości ponoszą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków:

W odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane z urzędu.

11. Zmiana w księgach wieczystych:

Po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków (z urzędu) wynikających ze zmiany adresu działki (położenia) o dokonanych zmianach z urzędu będą przekazywane zawiadomienie do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze.

12. Wymiana pieczątek firmowych, wizytówek itp.:

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

13. Powiadomienia innych podmiotów i instytucji o zmianie danych:

Mieszkańcy powinni powiadomić o zmianie swoich indywidualnych danych inne instytucje świadczące dla nich usługi, m. in.: banki, dostawców energii elektrycznej, dostawców gazu, dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola.

14. Instytucje zawiadomione o zmianie przez urząd miasta:

Prezydent Miasta Zielona Góra powiadomił pisemnie o zmianie nazw ulic: Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze, Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze, Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o., Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Pocztę Polską, Komendę Miejską Policji.

(um)