Zmiany nazw na trzech ulicach

6 luty 2018
Komunikat w sprawie skutków dla mieszkańców byłych ulic: Armii Ludowej, Przylep-22 Lipca, Przylep-9 Maja, w związku ze zmianami nazw ulic w wyniku zarządzeń zastępczych Wojewody Lubuskiego.

1. I i II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze:

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę danych adresowych przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

Osoby pobierające świadczenia z ZUS powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych, tj. formularz WZD-01 lub dowolnej formie pisemnej.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):

1) przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zobowiązani są złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu do CEIDG dot. adresu zamieszkania, adresu miejsca zameldowania, głównego miejsca wykonywanej działalności gospodarczej, adresu do doręczeń, dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adresu miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej;

2) zgodnie obowiązującymi przepisami zmiana powinna być zgłoszona wyłącznie przez przedsiębiorcę lub pełnomocnika przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia zmiany danych;

3) po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko 3 i 4, tel.: 68 4 564 829 i 831.

4. Przedsiębiorcy wykonujący usługi transportu drogowego osób lub rzeczy:

Przedsiębiorcy wykonujący zarobkowy lub niezarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy posiadający licencje, zezwolenia lub zaświadczenia będą musieli dokonać zmian w posiadanych dokumentach. Zmian tych należy dokonać w terminie 28 dni od dnia dokonania zmiany w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórnej 22, pok. 312 (III piętro), tel.: 68 45 64 312.

5. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra – w Biurze Gospodarki Odpadami, al. Zjednoczenia 110, tel. 68 451 55 01.

6. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Finansowym- Biurze Podatków Lokalnych, ul. Podgórnej 22, pok.603-605 (VI piętro), tel.: 68 4 564 603-605.

7. Sprawy meldunkowe

Zmiany adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy zostaną dokonane z urzędu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Grottgera 7, pok. 28 tel.: 68 475 18 28.

8. Zmiany dokumentów:

1) dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania;

2) paszport - nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela;

3) dowody rejestracyjne i prawa jazdy - zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

9. Tabliczki z numerem porządkowym zawierającym nazwę ulicy:

Właściciele nieruchomości ponoszą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków:

W odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane z urzędu.

11. Zmiana w księgach wieczystych:

Po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków (z urzędu) wynikających ze zmiany adresu działki (położenia) o dokonanych zmianach z urzędu będą przekazywane zawiadomienie do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze.

12. Wymiana pieczątek firmowych, wizytówek itp.:

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

13. Powiadomienia innych podmiotów i instytucji o zmianie danych:

Mieszkańcy powinni powiadomić o zmianie swoich indywidualnych danych inne instytucje świadczące dla nich usługi, m. in.: banki, dostawców energii elektrycznej, dostawców gazu, dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola.

14. Instytucje zawiadomione o zmianie przez urząd miasta:

Prezydent Miasta Zielona Góra powiadomił pisemnie o zmianie nazw ulic: Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze, Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze, Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o., Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Pocztę Polską, Komendę Miejską Policji.

(um)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki