Kontrakt Zielonogórski

8 Maj 2014

DEKLARACJA NR LXVI.1.2014. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie połączenia miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego tj. Miasto na prawach powiatu.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. Statut Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity
z późn. zm. [1]) deklaruje się, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Zielona Góra popiera połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego tj. miasto na prawach powiatu.

§ 2. 1. Rada Miasta Zielona Góra wyraża wolę poszanowania zapisów Kontraktu Zielonogórskiego po połączeniu miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Treść Kontraktu Zielonogórskiego stanowi załącznik do niniejszej deklaracji.

§ 3. Rada Miasta Zielona Góra zobowiązuje się do:
1) zachowania w strukturze podziału terytorialnego Miasta Zielona Góra sołectw istniejących w Gminie Zielona Góra przed połączeniem;
2) utworzenia w wyborach samorządowych odrębnego okręgu wyborczego, w którym znajdą się wszystkie sołectwa Gminy Zielona Góra, celem zapewnienia reprezentacji jej mieszkańców w nowej jednostce samorządu terytorialnego;
3) utrzymania w obecnym kształcie sieci szkół i okręgów oraz placówek oświatowych, a także zachowania dowozu dzieci do szkół;
4). zachowania struktury, finansowania i wsparcia sprzętowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na obecnym lub wyższym poziomie;
5) zapewnienia wysokości uposażenia wynikającego z Karty Nauczyciela dla nauczycieli pracujących w szkołach gminy Zielona Góra;
6) wsparcia finansowego dla sołtysów i rad sołeckich na obecnym lub wyższym poziomie.
7) wsparcia finansowego na obecnym lub wyższym poziomie dla organizacji pozarządowych działających w gminie Zielona Góra;
8) sformułowania alternatywnych źródeł finansowania działalności środowiska wiejskiego
i rolników w związku ze zmianą statusu miejscowości z wiejskiego na miejski i ewentualnej utraty wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przy czym regulacje miejscowe obowiązywać będą do czasu funkcjonowania odpowiadających im rozwiązań w PROW;
9) zachowania prawa do hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu w miejscowościach dzisiejszej gminy Zielona Góra;
10) objęcia od 2021 roku sołectw dzisiejszej Gminy Zielona Góra Budżetem Obywatelskim, który funkcjonuje obecnie w mieście Zielona Góra i jest wydatkowany według wskazań mieszkańców miasta (w 2014 roku było to 6 mln złotych) Z corocznego Budżetu Obywatelskiego nie mniej niż 20% jego wysokości przekazanych zostanie do sołectw dzisiejszej gminy Zielona Góra.
11) nieobciążania mieszkańców obecnej gminy Zielona Góra po połączeniu z miastem Zielona Góra kosztami dokumentów prawnych związanych ze zmianami w księgach wieczystych.

§ 4. Wykonanie deklaracji powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 5. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kontrakt Zielonogórski

 

Kontrakt Zielonogórski dotyczy warunków połączenia miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego tj. miasto na prawach powiatu. Jest zbiorem zasad funkcjonowania oddzielnych dotychczas samorządów w jednym organizmie, poczynając od 1 stycznia 2016 roku. Kontrakt zapewnia równość stron i jest dokumentem, który ma być respektowany przez nowe władze połączonych samorządów i mieszkańców miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra. Połączenie jednostek samorządów terytorialnych miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra osiągnięte zostało drogą konsensusu społecznego.

Kontrakt Zielonogórski zapewnia mieszkańcom gminy Zielona Góra po połączeniu z miastem Zielona Góra:

I.  W zakresie dokumentów osobistych i nazw miejscowości.
1.
Nie zmienią się dotychczasowe nazwy miejscowości gminy Zielona Góra, adresy indywidualnych osób i instytucji oraz numery kodów pocztowych. Przed dotychczasowym adresem dodany zostanie jedynie człon: Zielona Góra (podstawa prawna: opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 10.05.2013 r.).

2. Nie będzie konieczności wymiany przez mieszkańców obecnej gminy Zielona Góra dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Dokumenty te zachowują ważność do końca terminów na jakie zostały wystawione (podstawa prawna: opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 24.07.2013 r.).

II. W zakresie podatków i opłat.

Po połączeniu miasta i gminy w jedną jednostkę samorządu terytorialnego stawki podatków zostaną zrównane do niższego poziomu, który obowiązywał w 2014 r. w mieście lub gminie.
Oznacza to że:
- podatek od nieruchomości (budynki mieszkalne) będzie wynosić 42 gr/m2 (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LVI.465.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek od nieruchomości (grunt) będzie wynosić 27 gr/m2 (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Nr LVI.465.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek od nieruchomości (garaż, budynki gospodarcze) będzie wynosić 5,24 gr/m2 (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LVI.465.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek rolny za grunty gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić 18,97 zł (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta  Zielona Góra Nr LVI.466.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek rolny za pozostałe grunty od 1 ha fizycznego będzie wynosić 37,93 zł (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta  Zielona Góra Nr LVI.466.2013 z 29 października 2013 r.);

- opłata adiacencka będzie wynosić 1 % (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LI.439.2013 z 25 czerwca 2013 r.);

- ceny biletów autobusów MZK obsługujących obecnie gminę Zielona Góra zostaną obniżone i zrównane ze stawkami miejskimi. Obecnie cena biletu jednorazowego (elektronicznego) wynosi 2,60 zł, cena biletu miesięcznego 76 zł lub 90 zł dla podróżujących z przesiadką w mieście (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta NR LVIII.492.2013 z 26 listopada 2013  r.);

- dzieci w wieku od 4 do 7 lat, których rodzice posiadają Kartę Zielonogórskiej Rodziny „ZGrana Rodzina” będą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXIV.546.2014 z dnia 25 marca 2014 r.);

- nie będzie opłat za 10-cio godzinny pobyt dzieci w przedszkolach (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LVIII.491.2013 z 26 listopada 2013 r.).

III. W zakresie finansowym.

1. Za zgodne połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra Minister Finansów przekaże w ciągu 5 pierwszych lat po połączeniu dodatkowe środki finansowe (tzw. bonus ministerialny).  Według dzisiejszych wskaźników otrzymamy dodatkowo ok. 100 mln złotych (podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

2. W okresie 5 lat po połączeniu na rozwój dzisiejszej gminy Zielona Góra przeznaczonych zostanie minimum 100 mln zł (Fundusz Integracyjny), z czego 70 mln zł będzie pochodziło z bonusa ministerialnego, o którym mowa powyżej, a 30 mln zł będzie pochodziło z innych środków pozyskanych przez Miasto (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXIV.552.2014 z dnia 25 marca 2014 r.).

3. Mieszkańcy gminy objęci zostaną programami: Karta ZGranej Rodziny i ZGrani 50+, z których wynikają konkretne ulgi i udogodnienia dla zielonogórskich rodzin i osób w wieku powyżej 50 lat.

IV. W zakresie inwestycji, remontów i modernizacji.
1. W latach 2016-2018 wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach Zatonie i Ochla (koszt ok. 24,5 mln złotych). Wkład własny na inwestycję w wysokości ok. 11 mln zł zapewni miasto Zielona Góra.

2. W latach 2015-2018 wybudowana zostanie sieć dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych łącząca: Zielona Góra (CRS) – Zawada – Cigacice; Zielona Góra – Ochla – Kiełpin – Drzonków – Racula – Zielona Góra; Zielona Góra – Zatonie. (podstawa prawna: porozumienie podpisane pomiędzy Miastem Zielona Góra, a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg i Stowarzyszeniem „Rowerem do przodu” w dniu 29 kwietnia 2014 r.).

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki