Kontrakt Zielonogórski

8 Maj 2014

DEKLARACJA NR LXVI.1.2014. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie połączenia miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego tj. Miasto na prawach powiatu.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. Statut Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 - tekst jednolity
z późn. zm. [1]) deklaruje się, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Zielona Góra popiera połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego tj. miasto na prawach powiatu.

§ 2. 1. Rada Miasta Zielona Góra wyraża wolę poszanowania zapisów Kontraktu Zielonogórskiego po połączeniu miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Treść Kontraktu Zielonogórskiego stanowi załącznik do niniejszej deklaracji.

§ 3. Rada Miasta Zielona Góra zobowiązuje się do:
1) zachowania w strukturze podziału terytorialnego Miasta Zielona Góra sołectw istniejących w Gminie Zielona Góra przed połączeniem;
2) utworzenia w wyborach samorządowych odrębnego okręgu wyborczego, w którym znajdą się wszystkie sołectwa Gminy Zielona Góra, celem zapewnienia reprezentacji jej mieszkańców w nowej jednostce samorządu terytorialnego;
3) utrzymania w obecnym kształcie sieci szkół i okręgów oraz placówek oświatowych, a także zachowania dowozu dzieci do szkół;
4). zachowania struktury, finansowania i wsparcia sprzętowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na obecnym lub wyższym poziomie;
5) zapewnienia wysokości uposażenia wynikającego z Karty Nauczyciela dla nauczycieli pracujących w szkołach gminy Zielona Góra;
6) wsparcia finansowego dla sołtysów i rad sołeckich na obecnym lub wyższym poziomie.
7) wsparcia finansowego na obecnym lub wyższym poziomie dla organizacji pozarządowych działających w gminie Zielona Góra;
8) sformułowania alternatywnych źródeł finansowania działalności środowiska wiejskiego
i rolników w związku ze zmianą statusu miejscowości z wiejskiego na miejski i ewentualnej utraty wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przy czym regulacje miejscowe obowiązywać będą do czasu funkcjonowania odpowiadających im rozwiązań w PROW;
9) zachowania prawa do hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu w miejscowościach dzisiejszej gminy Zielona Góra;
10) objęcia od 2021 roku sołectw dzisiejszej Gminy Zielona Góra Budżetem Obywatelskim, który funkcjonuje obecnie w mieście Zielona Góra i jest wydatkowany według wskazań mieszkańców miasta (w 2014 roku było to 6 mln złotych) Z corocznego Budżetu Obywatelskiego nie mniej niż 20% jego wysokości przekazanych zostanie do sołectw dzisiejszej gminy Zielona Góra.
11) nieobciążania mieszkańców obecnej gminy Zielona Góra po połączeniu z miastem Zielona Góra kosztami dokumentów prawnych związanych ze zmianami w księgach wieczystych.

§ 4. Wykonanie deklaracji powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 5. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kontrakt Zielonogórski

 

Kontrakt Zielonogórski dotyczy warunków połączenia miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego tj. miasto na prawach powiatu. Jest zbiorem zasad funkcjonowania oddzielnych dotychczas samorządów w jednym organizmie, poczynając od 1 stycznia 2016 roku. Kontrakt zapewnia równość stron i jest dokumentem, który ma być respektowany przez nowe władze połączonych samorządów i mieszkańców miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra. Połączenie jednostek samorządów terytorialnych miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra osiągnięte zostało drogą konsensusu społecznego.

Kontrakt Zielonogórski zapewnia mieszkańcom gminy Zielona Góra po połączeniu z miastem Zielona Góra:

I.  W zakresie dokumentów osobistych i nazw miejscowości.
1.
Nie zmienią się dotychczasowe nazwy miejscowości gminy Zielona Góra, adresy indywidualnych osób i instytucji oraz numery kodów pocztowych. Przed dotychczasowym adresem dodany zostanie jedynie człon: Zielona Góra (podstawa prawna: opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 10.05.2013 r.).

2. Nie będzie konieczności wymiany przez mieszkańców obecnej gminy Zielona Góra dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych pojazdów. Dokumenty te zachowują ważność do końca terminów na jakie zostały wystawione (podstawa prawna: opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 24.07.2013 r.).

II. W zakresie podatków i opłat.

Po połączeniu miasta i gminy w jedną jednostkę samorządu terytorialnego stawki podatków zostaną zrównane do niższego poziomu, który obowiązywał w 2014 r. w mieście lub gminie.
Oznacza to że:
- podatek od nieruchomości (budynki mieszkalne) będzie wynosić 42 gr/m2 (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LVI.465.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek od nieruchomości (grunt) będzie wynosić 27 gr/m2 (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Nr LVI.465.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek od nieruchomości (garaż, budynki gospodarcze) będzie wynosić 5,24 gr/m2 (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LVI.465.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek rolny za grunty gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić 18,97 zł (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta  Zielona Góra Nr LVI.466.2013 z 29 października 2013 r.);

- podatek rolny za pozostałe grunty od 1 ha fizycznego będzie wynosić 37,93 zł (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta  Zielona Góra Nr LVI.466.2013 z 29 października 2013 r.);

- opłata adiacencka będzie wynosić 1 % (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LI.439.2013 z 25 czerwca 2013 r.);

- ceny biletów autobusów MZK obsługujących obecnie gminę Zielona Góra zostaną obniżone i zrównane ze stawkami miejskimi. Obecnie cena biletu jednorazowego (elektronicznego) wynosi 2,60 zł, cena biletu miesięcznego 76 zł lub 90 zł dla podróżujących z przesiadką w mieście (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta NR LVIII.492.2013 z 26 listopada 2013  r.);

- dzieci w wieku od 4 do 7 lat, których rodzice posiadają Kartę Zielonogórskiej Rodziny „ZGrana Rodzina” będą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXIV.546.2014 z dnia 25 marca 2014 r.);

- nie będzie opłat za 10-cio godzinny pobyt dzieci w przedszkolach (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LVIII.491.2013 z 26 listopada 2013 r.).

III. W zakresie finansowym.

1. Za zgodne połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra Minister Finansów przekaże w ciągu 5 pierwszych lat po połączeniu dodatkowe środki finansowe (tzw. bonus ministerialny).  Według dzisiejszych wskaźników otrzymamy dodatkowo ok. 100 mln złotych (podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

2. W okresie 5 lat po połączeniu na rozwój dzisiejszej gminy Zielona Góra przeznaczonych zostanie minimum 100 mln zł (Fundusz Integracyjny), z czego 70 mln zł będzie pochodziło z bonusa ministerialnego, o którym mowa powyżej, a 30 mln zł będzie pochodziło z innych środków pozyskanych przez Miasto (podstawa prawna: uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LXIV.552.2014 z dnia 25 marca 2014 r.).

3. Mieszkańcy gminy objęci zostaną programami: Karta ZGranej Rodziny i ZGrani 50+, z których wynikają konkretne ulgi i udogodnienia dla zielonogórskich rodzin i osób w wieku powyżej 50 lat.

IV. W zakresie inwestycji, remontów i modernizacji.
1. W latach 2016-2018 wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach Zatonie i Ochla (koszt ok. 24,5 mln złotych). Wkład własny na inwestycję w wysokości ok. 11 mln zł zapewni miasto Zielona Góra.

2. W latach 2015-2018 wybudowana zostanie sieć dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych łącząca: Zielona Góra (CRS) – Zawada – Cigacice; Zielona Góra – Ochla – Kiełpin – Drzonków – Racula – Zielona Góra; Zielona Góra – Zatonie. (podstawa prawna: porozumienie podpisane pomiędzy Miastem Zielona Góra, a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg i Stowarzyszeniem „Rowerem do przodu” w dniu 29 kwietnia 2014 r.).