Dzisiaj sesja absolutoryjna

25 Czerwiec 2013
O 9.00 rozpoczyna się kolejna sesja Rady Miasta. Radni debatować będą m.in. nad udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie apeli w sprawie przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez Zieloną Górę - druki od nr 508.1
  do
  nr 508.20.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zielona Góra za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2012 - druk nr 500,
  2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zielona Góra z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2012 - druk nr 501,
  3. zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2013 - druk nr 509,
  4. zmieniającą Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 510,
  5. udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz zmiany niektórych innych uchwał - druk nr 511,
  6. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zielona Góra - druk nr 512,
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze - druk nr 502,
  8. uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia dla działki nr 21 obręb 18 w Zielonej Górze - druk nr 503,
  9. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2013 - druk nr 504,
  10. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
   i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 505,
  11. włączenia Gimnazjum Nr 5 do Zespołu Edukacyjnego Nr 1 w Zielonej Górze - druk nr 506,
  12. nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 507.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za rok 2012 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014 za 2012 rok.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014 za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2016 za 2012 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.
 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki