Dzisiaj sesja absolutoryjna

25 Czerwiec 2013
O 9.00 rozpoczyna się kolejna sesja Rady Miasta. Radni debatować będą m.in. nad udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie apeli w sprawie przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez Zieloną Górę - druki od nr 508.1
  do
  nr 508.20.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zielona Góra za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2012 - druk nr 500,
  2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zielona Góra z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2012 - druk nr 501,
  3. zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2013 - druk nr 509,
  4. zmieniającą Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 510,
  5. udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz zmiany niektórych innych uchwał - druk nr 511,
  6. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zielona Góra - druk nr 512,
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze - druk nr 502,
  8. uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia dla działki nr 21 obręb 18 w Zielonej Górze - druk nr 503,
  9. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2013 - druk nr 504,
  10. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
   i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 505,
  11. włączenia Gimnazjum Nr 5 do Zespołu Edukacyjnego Nr 1 w Zielonej Górze - druk nr 506,
  12. nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 507.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta za rok 2012 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014 za 2012 rok.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014 za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2016 za 2012 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.