Co planują władze regionu?

13 Listopad 2014
Centrum Pediatrii, powołanie kierunku lekarskiego, inwestycje w ośrodku sportu w Drzonkowie, Centrum Badawcze w Nowym Kisielinie i nowoczesny tabor szynowy – to najważniejsze dla Zielonej Góry inwestycje, w nowej perspektywie finansowej, na które stawia zarząd województwa.

UTWORZENIE CENTRUM PEDIATRII

Utworzenie Wielospecjalistycznego Centrum Pediatrii w Zielonej Górze znajduje się na liście projektów strategicznych i ma być finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a także z budżetu województwa, budżetu miasta Zielona Góra oraz funduszy Ministerstwa Zdrowia. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 80 mln zł (koszt rozbudowy szpitala o centrum pediatrii oraz adaptacji pomieszczeń pozostałych po obecnym oddziale pediatrii). Projekt zakłada część inwestycyjną dotyczącą przebudowy części szpitala. Po realizacji inwestycji, całość drugiego piętra zostanie przeznaczona dla oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem ginekologii onkologicznej: pion położniczy - odcinek patologii ciąży, pion ginekologiczny - w zakresie pododdziału ginekologii onkologicznej, pion ginekologiczny - w zakresie patologii wczesnej ciąży, ginekologii onkologicznej zachowawczej, procedur ginekologii onkologicznej jednego dnia. W ramach inwestycji zostanie uporządkowany budynek, w którym znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny z pododdziałem ginekologii onkologicznej. Ponadto planowana jest zmiana lokalizacji oddziału noworodkowego – przeniesienie ze skrzydła A do skrzydła na trzecim piętrze, które ma większy obszar. Będzie możliwość przyjmowania również niemowląt do trzeciego miesiąca życia.

ROZBUDOWA ZAKŁADU RADIOTERAPII

Zakład radioterapii w Zielonej Górze, w obecnej postaci, funkcjonuje od 2006 r., kiedy to oddano do użytku nowy bunkier budowany od 2003 do 2006 roku - na inwestycję tę wydano 8,3 mln zł, w kwocie tej zawarta jest cena projektu i wybudowania. Dzięki inwestycjom ministerialnym z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zakład radioterapii został w latach 2006-2013 wyposażony w trzy akceleratory liniowe, microselektron HDR, tomograf komputerowy z opcją wirtualnej symulacji, symulator, systemy planowania teleradioterapii 3D i IMRT oraz brachyterapii 3D. W 2013 r. oddano do użytku nowy oddział, wyposażony w 34 łóżka, dedykowany pacjentom poddawanym radioterapii w trybie stacjonarnym. Rozbudowa zakładu radioterapii odbędzie się poprzez wybudowanie pawilonu brachyterapii, z dwoma bunkrami na microselektrony HDR, salą aplikacyjną i salą wybudzeń chorych oraz poprzez utworzenie pracowni medycyny nuklearnej. Planowana jest rozbudowa i doposażenie ośrodka, w tym pomieszczeń dla dodatkowej aparatury diagnostyki obrazowej (w tym PET-CT oraz NMR) oraz wymiana funkcjonujących od 8-9 lat akceleratorów z nowszym wyposażeniem. Pozwoli to na wdrożenie współczesnych metod leczenia w różnych nowotworach, zdecydowane podniesienie poziomu świadczonych usług.

UTWORZENIE KIERUNKU LEKARSKIEGO

Powołanie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego będzie oznaczało poszerzenie jego oferty kształcenia. Dla mieszkańców regionu sytuacja taka będzie również oznaczała poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej lub inaczej – wyrównanie szans w zakresie dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Prowadzona będzie również działalność naukowo-badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych). Wraz z poszerzeniem oferty kształcenia o kierunek medyczny, będzie to oznaczało wzrost znaczenia Zielonej Góry jako ośrodka akademickiego i rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Za tym idą również inwestycje. Szpital zielonogórski otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln zł - na projekt dostosowania infrastruktury do potrzeb nowych kierunków. Chodzi o przebudowę i modernizację patomorfologii z rozbudową o ośrodek medycznych nauk podstawowych, przebudowę zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo-badawczego, a także przebudowę układu komunikacyjnego przy ul. Podgórnej. Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych i uzupełnieniem zagospodarowania terenu jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu.

PARK NAUKOWY W NOWYM KISIELINIE

Zadanie pod nazwą „Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego - Park Naukowo-Technologiczny”, znalazło się na liście inwestycji wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. To oznacza, że będzie miało ono gwarancję finansowania w nowej perspektywie finansowej. Zakup dodatkowej, nowoczesnej aparatury oraz wyposażenia podyktowany jest przede wszystkim potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapotrzebowaniem firm, lokujących się w inkubatorze przedsiębiorczości. Jakie to wyposażenie? W projekcie jest mowa o laboratorium izolacyjności akustycznej, stworzenie zaplecza badającego stan środowiska naturalnego wokół inwestycji i wpływu inwestycji na środowisko naturalne, radioteleskop, zaplecze badawcze dla materiałoznawstwa i nowych technologii dla wybranych zagadnień medycznych, dla zrównoważonego budownictwa i technologii informatycznych.

Uniwersytet Zielonogórski był dużym beneficjentem funduszy europejskich w latach 2007-2013. To wówczas powstały kluczowe inwestycje, z punktu widzenia rozwoju uczelni. W kisielińskim parku powstały Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Technologii Informatycznych, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UZ. Mury nowych obiektów stanęły dzięki wsparciu unijnemu z funduszy LRPO (dofinansowanie – ok. 70 mln zł).

BAZA SPORTOWA W DRZONKOWIE

W Kontrakcie Terytorialnym na lata 2014-2020, decyzją władz województwa, do kluczowych inwestycji regionalnych zaliczono projekt pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa regionalnego poprzez dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie”. Co się za nim kryje? Chodzi o profesjonalne boisko piłkarskie o wymiarach FIFA (105 na 68 m), o sztucznej i podgrzewanej nawierzchni, ze sztucznym oświetleniem i wbudowanym w kompleks boiskiem do siatkówki, koszykówki i mniejszym boiskiem piłkarskim (wartość kosztorysowa – 7 mln zł). W ramach Kontraktu Terytorialnego zaplanowano również budowę stadionu piłkarskiego na ok. 4 tys. osób z możliwością rozbudowy do 6 tys. osób, wyposażonego w zadaszoną trybunę, podgrzewana płytę i sztuczne oświetlenie (wartość kosztorysowa – 28 mln zł). Wykonana zostanie modernizacja stajni oraz starej ujeżdżalni, polegająca na budowie pełnowymiarowej hali jeździeckiej wraz z zapleczem. Inwestycja powinna się zamknąć w kwocie 10 mln zł. Do tej pory pieniądze na rozbudowę bazy sportowej WOSiR-u to ponad 44 mln zł, licząc od 2009 r.

KOLEJ NA KOLEJ

W latach 2014-2020 planowany jest drugi etap modernizacji linii kolejowej na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk (szlaki Zbąszynek – Babimost, Babimost – Sulechów, Sulechów – Czerwieńsk). Dla uzyskania prędkości pociągów na szlaku 100 km/h, przewiduje się wymianę nawierzchni torowej na całej długości, przebudowę podłoża oraz udrożnienie systemu odwodnienia. Główną korzyścią z tej inwestycji jest skrócenie czasu podróży na odcinku Zielona Góra - Zbąszynek o ok. 30 minut. Oprócz remontu linii kolejowych, samorząd województwa zakupił autobusy szynowe „Link”, produkowane przez bydgoską Pesę. Jeden z nich uległ niedawno wypadkowi i jest czasowo wyłączony z ruchu. Dwa z nich, ochrzczone przez pasażerów „Rekinami”, obsługują linię Zielona Góra – Gorzów.

Od 4 listopada br. na trasę Zielona Góra – Poznań wyjechał pierwszy pociąg elektryczny „Impuls”, który kupił samorząd województwa, w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej (wspólnie z woj. zachodniopomorskim). Od grudnia, wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy, pociąg ten będzie kursował na trasie Nowa Sól – Zielona Góra – Poznań, dzięki czemu stanie się zalążkiem elektrycznej kolei Lubuskiego Trójmiasta (Nowa Sól, Zielona Góra, Sulechów). Zwiększy się też liczba bezpośrednich połączeń do Poznania - z obecnych dwóch do czterech par pociągów dziennie. W styczniu 2015 r. do województwa trafi drugi z „Impulsów” i wówczas z trasy do Poznania całkowicie wyeliminowane zostaną stare składy pociągów. Wartość jednego pojazdu to blisko 21,5 mln zł.

Elżbieta Polak, marszałek woj. lubuskiego:
- W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zyskać powinna gospodarka, bo tylko w ten sposób pomnażamy zamożność mieszkańców. Ten sprawdzony kierunek chcemy kontynuować. Największymi beneficjentami tego rozdania unijnych funduszy mają być przedsiębiorcy, do których trafi 29 proc. całej alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Nadszedł jednak czas, by otwierać umysły, a nie tylko drogi i budynki. Czyli premiowane będą projekty naprawdę innowacyjne i takie, które komercjalizują wiedzę naukową. Oprócz gospodarki, stawiamy także na opiekę zdrowotną, stąd inwestycje w szpitalu, a także na sport, bo to najlepszy sposób wychowania młodzieży oraz profilaktyka prozdrowotna. Stawiamy również na transport, zwłaszcza kolejowy, który powinien stać się wygodną i tanią alternatywą dla podróży po lubuskich drogach.

Michał Iwanowski