BO2020: stawiamy na sport i rekreację!

13 Wrzesień 2019
- Znamy wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ważnych głosów w wersji papierowej było 20.439, a elektronicznych 28.058 – informuje Piotr Dubicki z Departamentu Prezydenta Miasta.

- Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego dobiega końca, poznaliśmy zwycięskie zadania. Jak ocenia pan ostatnie miesiące i zaangażowane zielonogórzan?
- Tegoroczna edycja, ze względu na zmieniające się przepisy, różniła się od poprzednich. W tym roku nie było podziału na okręgi oraz na małe i duże zadania. Na mocy Kontraktu Zielonogórskiego w Budżecie Obywatelskim 2020 po raz pierwszy aktywnie mogli uczestniczyć mieszkańcy dzielnicy Nowe Miasto. Zielonogórzanie zgłosili łącznie 65 projektów, które przeszły pozytywną weryfikację i trafiły pod głosowanie. Liczba oddanych głosów niewątpliwie świadczy o tym, że mieszkańcy Zielonej Góry wiedzą, iż inwestycje realizowane w ramach tego projektu obywatelskiego realnie mogą zmienić ich okolicę. Jak co roku można było zobaczyć zaangażowanie pomysłodawców, którzy zachęcali do popierania zgłoszonych przez nich zadań. Zbierali podpisy dosłownie wszędzie - na deptaku, pod sklepami, na spotkaniach wspólnoty, niejednokrotnie angażując w akcje promocyjne całe swoje rodziny.

- W tym roku do głosowania był uprawniony każdy mieszkaniec, do dyspozycji mając jeden głos. Jak głosowali zielonogórzanie?
-
Głosować można była zarówno w wersji papierowej, jak i poprzez specjalną internetową aplikację. Poprawnie wypełnionych kart do głosowania, wrzuconych do urny, wpłynęło 20.439, a głosów oddanych drogą elektroniczną było 28.058. Podobnie jak w latach ubiegłych, obserwujemy większą popularność głosowania przez Internet, kiedy to mieszkańcy nie wychodząc z domu decydują, jak rozdysponować pulę środków przeznaczoną na tegoroczną edycję. Niestety, w tym roku również pojawiły się głosy nieważne.

- Co decydowało o tym, że oddany głos był nieważny?
-
Karty do głosowania, które były błędnie wypełnione uznawane były za nieważne. Zdarzało się, że mieszkańcy nie podawali numeru zadania, na które głosują, zapominali podpisać się pod oświadczeniem, bądź też karty były wypełnione w sposób nieczytelny, co uniemożliwiało zidentyfikowanie osoby głosującej. Zdarzało się również, że karty do głosowania nie były oficjalnym formularzem, który został udostępniony przez urząd miasta w dniu rozpoczęcia głosowania. Głosów nieważnych w tym roku było 864.

- Jakie projekty zwyciężyły w tym roku i zdobyły największą ilość głosów?
- Zielonogórzanie w tegorocznej edycji postawili przede wszystkim na sport i rekreację. Zwycięskie zadania w dużej mierze dotyczą rewitalizacji terenów rekreacyjnych, budowy placów zabaw, bądź doposażenia lub budowy obiektów sportowych. W tym roku zwyciężyło 16 projektów - dziewięć na terenie „starego” miasta Zielona Góra oraz siedem zlokalizowanych w dzielnicy Nowe Miasto. Niekwestionowanym liderem tegorocznej edycji jest projekt „Zadbany i bezpieczny Chynów”, który zdobył poparcie blisko 6 tysięcy zielonogórzan. Na kolejnym miejscu uplasowało się zadanie „Budowa boiska rolkowo-wrotkarskiego” – ok. 4 tysiące głosów.

- Można zauważyć, że niektóre grupy mieszkańców na stałe wpisały się w Zielonogórski Budżet Obywatelski.
- Mieszkańcy Chynowa oraz Jędrzychowa zawsze starają się aktywnie działać na rzecz swojej lokalnej społeczności. Zaangażowania nie można odmówić także członkom Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej, którzy od momentu uruchomienia Budżetu Obywatelskiego w Zielonej Górze, dzięki aktywności swoich sympatyków i wolontariuszy, co roku zbierają tysiące głosów na własne inicjatywy. W tym roku po raz pierwszy i od razu z sukcesem udział wzięło Stowarzyszenie Rolki Zielona Góra, którego przedstawiciele już zapowiedzieli udział w kolejnej edycji BO.

- Kwota przeznaczona na realizację zadań w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest najwyższa z tych, które do tej pory mieli do rozdysponowania zielonogórzanie. Czy cała pula zostanie wykorzystana?
- Wygrały zadania, które otrzymały największą ilość głosów. W „starym” mieście Zielona Góra jest to dziewięć zadań, a w dzielnicy Nowe Miasto siedem. Szacunkowy koszt realizacji projektów, które otrzymały największe poparcie zielonogórzan, przekroczył środki przeznaczone na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego. Dlatego prezydent miasta podjął decyzję o zwiększeniu puli i dołożeniu brakującej kwoty.

- Kiedy zwycięskie projekty zostaną zrealizowane?
- Realizacji zadań, które zdobyły największą liczbę głosów można spodziewać się w 2020 roku. Wnioski zostały już przekazane do odpowiednich departamentów urzędu miasta, które będą odpowiedzialne za koordynowanie oraz realizację poszczególnych inwestycji.

- Dziękujemy.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2020