Nasi wynalazcy, do dzieła!

15 Październik 2014
Budynki już są: nowoczesne, komfortowe i funkcjonalne. Czas zapełnić je specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym i – przede wszystkim – wynalazcami, którzy mają pomysły, jak przeszczepić wiedzę naukową do praktyki przemysłowej.

 

Mowa o Regionalnym Centrum Badawczym Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Zarząd województwa zaplanował jego rozwój w nowej perspektywie finansowej UE.

Uniwersytet Zielonogórski był dużym beneficjentem funduszy europejskich w latach 2007-2013. To wówczas powstały kluczowe inwestycje, z punktu widzenia rozwoju uczelni. W kisielińskim parku naukowym powstały: Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Technologii Informatycznych, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UZ. Mury nowych obiektów stanęły dzięki wsparciu unijnemu z funduszy regionalnych LRPO, teraz rodzą się pierwsze inicjatywy wspólnych, naukowo-biznesowych przedsięwzięć.

Podstawowym wymogiem, by parki naukowo-technologiczne rozwinęły swą działalność, jest ich współpraca z firmami. W nowej perspektywie finansowej UE to przedsiębiorcy mają dostawać granty, aby mogli zlecać badania ośrodkom akademickim. Powinno się to odbywać poprzez uczelnie lub parki naukowo-technologiczne. Dzięki temu uczelniane centra badawcze będą miały zlecenia, a przedsiębiorcy, którzy za nie zapłacą, dopilnują, by efekty badań nie trafiły na półkę, lecz były wykorzystane w przemysłowej praktyce. W ten sposób dokona się transfer wiedzy naukowej do przemysłu, zwany „komercjalizacją wiedzy”.

- Jako samorząd województwa ponieśliśmy ryzyko, współfinansując budowę Parku Naukowo-Technologicznego w Kisielinie. Zainwestowaliśmy, ale możemy też odzyskać zainwestowane pieniądze z naddatkiem. Spółka celowa musi zacząć wykazywać się wynikami, wypracować konkretne zyski. To się musi udać! – mówi marszałek Elżbieta Polak.

Oprócz grantów na badania, potrzebne są jeszcze inwestycje w infrastrukturę badawczą. To zadanie, pod nazwą Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego - Park Naukowo-Technologiczny (RCB – PNT), znalazło się na liście inwestycji wpisanych do Kontraktu Terytorialnego. To oznacza, że będzie miało ono gwarancję finansowania w nowej perspektywie finansowej. „Naturalną konsekwencją obecnie podejmowanych działań i realizowanych inwestycji w przyszłym okresie będzie doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą” - czytamy w Karcie Projektu RCB-PNT. - Zakup dodatkowej nowoczesnej aparatury oraz wyposażenia podyktowany będzie przede wszystkim potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapotrzebowaniem firm, lokujących się w inkubatorze przedsiębiorczości”.

Jakie to wyposażenie? W projekcie jest mowa o: laboratorium izolacyjności akustycznej, stworzeniu zaplecza badającego stan środowiska naturalnego wokół inwestycji i wpływu inwestycji na środowisko naturalne, radioteleskopie, zapleczu badawczym dla materiałoznawstwa i nowych technologii dla wybranych zagadnień medycznych oraz dla zrównoważonego budownictwa i technologii informatycznych.

Widać więc, że planowane zaplecze badawcze jest spójne z obszarami tzw. inteligentnych specjalizacji woj. lubuskiego (czytaj w ramce) a także z Lubuską Regionalną Strategią Innowacji i Strategią Rozwoju Woj. Lubuskiego. Rozwój uczelnianych ośrodków badawczych jest o tyle pilny, że 1 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła gruntowne zmiany w dziedzinie komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym zapisy umożliwiające „uwłaszczenie naukowców” (jakie definicje i pojęcia wprowadza nowa ustawa – czytaj w ramce). Ustawa ma sprawić, że obrót prawami własności intelektualnej może stać się znaczącym źródłem dochodów, zarówno dla naukowców, jak i współpracujących z nimi przedsiębiorców. Warunkiem jest jednak innowacyjność naukowo-biznesowych przedsięwzięć.

- Żadne innowacje nie będą miały jednak trwałego charakteru, jeśli nie będziemy nimi zarażać innych i jeśli nie pomyślimy o tym na etapie szkoły podstawowej a nawet przedszkola - dodaje marszałek Polak. – Dlatego myślimy kompleksowo: planujemy projekt dydaktyczno-edukacyjny przy współudziale Uniwersytetu Zielonogórskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi o kompleksowe podnoszenie jakości i atrakcyjności nauczania, począwszy od szkół podstawowych. Projekt byłby realizowany we współpracy z gminami i kuratorium oświaty, rezultatem mają być jeszcze wyższe, niż obecnie, wyniki egzaminacyjne uczniów lubuskich szkół. Szkopuł w tym, by najzdolniejsza młodzież miała szansę w Lubuskiem realizować swoje pomysły na poziomie wyższym i nie musiała w tym celu emigrować do większych ośrodków miejskich. Innowacje zaczynają się w przedszkolu. Dlatego już dziś uniwersytet musi zadbać o swoich przyszłych studentów.

Michał Iwanowski

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki