Od 1 maja sołectwami zajmą się miejskie firmy

30 Kwiecień 2019
Zmiany w dzielnicy Nowe Miasto. Od 1 maja, zadania likwidowanego Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zawadzie przejmą jednostki organizacyjne i spółki ze „starej” Zielonej Góry. Sprawdź, kto i za co będzie odpowiadał, zanotuj ważne telefony.

Komunalny Zakład Gospodarczy ma siedzibę w Zawadzie przy ul. Szkolnej 18. W dzielnicy Nowe Miasto zajmuje się m.in. administrowaniem lokali, utrzymaniem zieleni, cmentarzy, obiektów sportowych, placów zabaw i świetlic.

Uchwałą rady miasta, od 1 maja wszystkie zadania Komunalnego Zakładu Gospodarczego przejmą jednostki organizacyjne miasta i spółki zależne od miasta. Zakład Gospodarki Komunalnej zajmie się m.in. koszeniem pasów drogowych i placów zabaw, wycinką i nasadzeniami drzew, sadzeniem kwiatów letnich w reprezentacyjnych miejscach.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przejmie administrowanie nieruchomościami, Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich wezmą pieczę nad cmentarzami w sołectwach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmie się boiskami i obiektami sportowymi. Część zadań przypadnie urzędowi miasta: Departament Zarządzania Drogami zajmie się m.in. utrzymaniem nieutwardzonych dróg, przy czym sprzęt drogowy nadal będzie stacjonował w bazie przy ul. Szkolnej 18 w Zawadzie, z kolei Departament Dzielnicy Nowe Miasto weźmie pod skrzydła świetlice i fundusz sołecki.

(dsp)


DROGI

* Departament Zarządzania Drogami w urzędzie miasta, po likwidacji Komunalnego Zakładu Gospodarczego przejmie następujące dotychczasowe obowiązki zarządcy drogi:
- inwestora zadań realizowanych w ramach Funduszu Integracyjnego oraz funduszy sołeckich w dzielnicy Nowe Miasto,
- bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych w dzielnicy Nowe Miasto.

* Zgłoszenie dotyczące stanu dróg można zgłaszać bez zmian w dotychczasowej siedzibie w Zawadzie, ul. Szkolna 18 pod nr tel. 68 329 35 00 lub bezpośrednio u kierownika Biura Utrzymania Dróg w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, pokój 402, tel. 68 45 64 402 lub tel. 68 45 64 422.

* Sprzęt i pracownicy zajmujący się bieżącym utrzymaniem pozostają w bazie w Zawadzie, natomiast dział inwestycji w maju b.r. zostanie przeniesiony z ul. Dąbrowskiego 41 na ul. Podgórną 22.


ZIELEŃ

* W związku z likwidacją Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zawadzie część zadań dotychczas wykonywanych przez ten zakład przejmuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 110.

* Zakres prac w zieleni będzie obejmował:
- bieżące utrzymanie terenów będących własnością miasta: koszenie pasów drogowych, skwerów, parków i placów zabaw,
- wycinki i nasadzenia drzew na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez prezydenta miasta lub urząd marszałkowski,
- sadzenie kwiatów letnich w miejscach reprezentacyjnych.
* Koszenie i pielęgnacja terenu zielonego rozpocznie się od obszarów łączących „stare” miasto z poszczególnymi sołectwami - tzw. „wylotówki”, natomiast place zabaw i tereny zielone znajdujące się w poszczególnych sołectwach koszone będą według potrzeb.
* Rewitalizowane parki w sołectwach Zatonie, Ochla, Kiełpin również zostaną objęte opieką Zakładu Gospodarki Komunalnej.

* Plan prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie dzielnicy Nowe Miasto:
1. Koszenie i pielęgnacja terenu zielonego rozpocznie się od terenów łączących „stare” miasto z poszczególnymi sołectwami - tzw. „wylotówki” (koszenie przy użyciu kosiarki „bijakowej”): ul. Batorego - Łężyca, Trasa Północna - Przylep, ul. Zjednoczenia - Przylep, obwodnica północno-zachodnia - Przylep, ul. Krępowska – Krępa, ul. Poznańska - Zawada, Szosa Kisielińska - Stary Kisielin, ul. Wrocławska - Racula, ul. Jędrzychowska - Zatonie, ul. Botaniczna - Ochla.
2. Koszenie terenów w parkach: Kiełpin, Ochla, Przylep.
3. Koszenie w sołectwie Nowy Kisielin – teren Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
4. Przegląd placów zabaw – koszenie: Łężyca, Przylep, Krępa, Zawada, Stożne, Jany, Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Marzęcin, Sucha, Ługowo, Zatonie, Barcikowice, Kiełpin, Ochla, Jeleniów, Jarogniewice.
* Plan prac może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe, awarię sprzętu bądź nieplanowane zgłoszenia.

* Zakład Gospodarki Komunalnej zapewni obsługę imprez cyklicznych na terenie sołectw, to znaczy podstawi dodatkowe kosze na śmieci oraz zapewni ich wywóz i posprzątanie przed i po imprezie oraz wykosi teren zielony przed terminem planowanej imprezy. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie do ZGK terminu imprezy oraz ilości potrzebnych koszy na śmieci.

* Telefony i maile:
- „Zielona infolinia” , tel. 68 322 91 95 (automatyczna skrzynka kontaktowa do zgłaszania spraw)
- Joanna Pawelczyk, tel. 609 453 791 - koordynator ds. zieleni i sprzątania
- grzegorz.nowinski@zgkim.zgora.pl – utrzymanie czystości
- agnieszka.barczyk@zgkim.zgora.pl – utrzymanie zieleni


OBIEKTY SPORTOWE

* W związku z likwidacją KZG, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejmuje prace związane z utrzymaniem boisk i obiektów sportowych.

* Nadzór nad pracami technicznymi (harmonogramy prac pielęgnacyjnych, naprawy, konserwacja, itp.) sprawował będzie pracownik MOSiR, dostępny pod nr tel. 534 054 004, natomiast sprawy organizacyjne (grafiki, rezerwacje, itp.) przejmie pracownik MOSiR dostępny pod nr tel. 603 276 103.


CMENTARZE

* Zarząd Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 23 informuje, że od 1 maja spółka przejmuje za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Pogrzebowego zarządzanie cmentarzami komunalnymi w dzielnicy Nowe Miasto, położonymi na terenach sołectw: Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Ochla, Zawada, Przylep, Zatonie, Jarogniewice i Łężyca.

* Biura zarządcy mieszczą się w siedzibie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego przy ul. Masarskiej 13 oraz w budynku administracji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej (nowy cmentarz).
* Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarzy można załatwić w dni powszednie w biurach:
- Miejskiego Zakładu Pogrzebowego przy ul. Masarskiej 13, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty od 9.00 do 13.00,
- administracji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej (nowy cmentarz,) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00, w soboty od 9.00 do 13.00.

* Dodatkowe informacje można uzyskać:
- biuro przy ul. Masarskiej 13, tel. 68 320 22 35
- biuro przy ul. Wrocławskiej, tel. 68 329 20 60
- dyżurny (transport zwłok) – telefon całodobowy 601 798 365
- na stronie internetowej - mzp.pl oraz na tablicach informacyjnych przy cmentarzach komunalnych

* Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto nie ulegają zmianie.


NIERUCHOMOŚCI

* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przejmuje zadania Komunalnego Zakładu Gospodarczego związane z administrowaniem nieruchomościami położonymi w dzielnicy Nowe Miasto:
- prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje w budynkach i lokalach będących własnością miasta Zielona Góra,
- prowadzi rozliczanie i windykację czynszów, kosztów eksploatacji, opłat i innych należności w zakresie gospodarowania budynkami i lokalami.

* W powyższych sprawach należy kontaktować się z Administracją Budynków Mieszkalnych nr 2 przy ul. Jedności 65, tel. 68 322 15 86 w godz. 7.00-15.00.


ŚWIETLICE

* Departament Dzielnicy Nowe Miasto w urzędzie miasta przejmuje zadania Komunalnego Zakładu Gospodarczego w zakresie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w świetlicach w sołectwach: Sucha, Krępa, Jarogniewice, Ochla, Drzonków, Łężyca, Racula, Nowy Kisielin, Jeleniów, Zawada, Zatonie.

* Zakres czynności poszczególnych pracowników uzgodniony z sołtysami nie ulega zmianie. Dotychczasowe zasady funkcjonowania świetlic zostają utrzymane zgodnie z § 1 pkt.9 „Deklaracji Rady Miasta w sprawie zgodnego połączenia Miasta i Gminy”.

* W sprawie korzystania z tych obiektów należy kontaktować się bezpośrednio z sołtysami poszczególnych sołectw, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 454 46 46.


FUNDUSZ SOŁECKI

* W związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z likwidacją KZG, dotychczas realizowane przez tę jednostkę zadania funduszu sołeckiego, zostaną przejęte przez inne komórki organizacyjne urzędu. Przedsięwzięcia ze względu na zakres merytoryczny trafią do realizacji do poszczególnych departamentów: Dzielnicy Nowe Miasto, Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Inwestycji oraz Zarządzania Drogami.

* Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. 68 454 46 43 lub u sołtysów.