Budżet Obywatelski 2019 - kiedy głosujemy?

20 Kwiecień 2018
Ruszają konsultacje! Do rozdysponowania jest 6 milionów złotych!

* Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na następujące kategorie:

1. zadania ogólnomiejskie, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1/3 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. (2 mln złotych);

2. zadania okręgowe, lokalizowane na obszarach pięciu okręgów, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2/15 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. na każdy z 5 okręgów. (200 tysięcy złotych na jedno zadanie).

* Granice okręgów budżetu obywatelskiego dla zadań okręgowych widoczne są na dołączonym planie.

* Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć dla zadania ogólnomiejskiego 1.000.000 zł, a dla zadania okręgowego 200.000 zł.

 

* Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać:

1. każdy mieszkaniec Miasta Zielona Góra, który kończy 13 lat w roku 2017;

2. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta Zielona Góra.

 

* Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego do 20 maja 2018 r. Zgłoszenia zadania należy dokonać na formularzu.

 

* Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy al. Niepodległości 13, albo przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres budzet2019@um.zielona-gora.pl.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

1 maja 2018 – START BO 2019

Od 1 maja do 18 maja – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego oraz prowadzenie akcji informacyjnej.

11 maja i 18 maja – konsultacje w sprawie wypełniania wniosków do BO 2019 – ratusz, sala 11, od godz.14.00 do godz. 17.00

Od 20 maja do 10 czerwca (cztery etapy) – weryfikacja propozycji mieszkańców przez Urząd Miasta Zielona Góra

Etap I21-25 maja – weryfikacja formalna ze strony Urzędu Miasta Zielona Góra.

Etap II28 maja-30 maja – tryb odwoławczy – ewentualna korekta wniosków przez wnioskodawców.

Etap III – 1 czerwca – podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań.

Etap IV – 2-10 czerwca – kampania promocyjna zgłoszonych wniosków.

Od 11 czerwca do 30 czerwca – głosowanie nad propozycjami zadań.

Od 2 lipca do 30 lipca – liczenie głosów przez Urząd Miasta Zielona Góra.

Do 31 lipca – ogłoszenie wyników konsultacji.