Ważne zmiany w funkcjonowaniu rady miasta

3 Grudzień 2018
Wyłonione niedawno nowe rady, w tym zielonogórska rada miasta, będą funkcjonować w oparciu o spory pakiet zmian, które weszły w życie już 31 stycznia 2018 r., ustawodawca z góry jednak założył, że ich praktyczne wdrożenie rozpocznie się dopiero od rozpoczętej niedawno VIII kadencji samorządu.

Według inicjatorów zmian, parlamentarzystów PiS, wszystkie nowe regulacje mają doprowadzić do większego wpływu mieszkańców i radnych na politykę władz wykonawczych poszczególnych samorządów.

- Chodzi o to, aby każdy mieszkaniec uzyskał realne narzędzia wpływu na bieg miejskich spraw. Do tej pory komunikacja pomiędzy władzami miasta z mieszkańcami była raczej jednostronna. Od teraz możliwa będzie także w drugą stronę, od mieszkańców do radnych i prezydenta – twierdzi nowy przewodniczący rady miasta, Piotr Barczak.

W skrócie rzecz ujmując – aż 11 zmian dotyczy zielonogórskiej rady miasta. Począwszy od wydłużenia kadencji rady miasta z dotychczasowych czterech do obecnie obowiązujących pięciu lat. Podobnie została wydłużona kadencja prezydenta miasta.

Jedną z ciekawszych zmian jest wprowadzenie zapisu nadającego Budżetowi Obywatelskiemu status oficjalnych konsultacji z mieszkańcami. W miastach na prawach powiatu, takim miastem jest Zielona Góra, coroczne organizowanie BO przestało być dobrą wolą samorządowych władz, teraz coroczny BO musi być organizowany obowiązkowo. Ustawodawca zdefiniował także minimalną wysokość tego budżetu – to 0,5 proc. wydatków każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Ciekawą zmianą jest wprowadzony od tej kadencji samorządu obowiązek rejestrowania i emitowania nagrań z posiedzeń (sesji) rady na stronach internetowych miasta. Ustawa o samorządzie nie zabrania transmisji posiedzeń rady np. w lokalnej telewizji, nakazuje tylko, aby każdy obywatel mógł prześledzić internetową relację z obrad rady w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Podobnym wymogiem objęto nakaz publikacji imiennych wykazów wszystkich głosowań. Obywatele będą mogli sprawdzić, kto i jak zagłosował w przypadku każdej uchwały rady miasta. Relację z ostatniego, wtorkowego posiedzenia zielonogórskiej rady możemy już obejrzeć na stronie internetowej miasta, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejna zmiana: rada miasta musi obowiązkowo powołać Komisję skarg, wniosków i petycji. Jej zadaniem będzie rozpatrywać wszystkie skargi, jakie wpłyną do rady na działanie poszczególnych organów wykonawczych miasta oraz samej rady.

Intencją kolejnej zmiany jest wzmocnienie pozycji radnych, zwłaszcza z klubów opozycyjnych. Obowiązkiem przewodniczącego rady miasta będzie wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały zgłoszony przez przewodniczącego każdego klubu radnych. Warunek jest jeden – taki projekt musi być zgłoszony minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia rady miasta. Każdy szef klubu ma prawo zgłosić tylko jeden projekt uchwały na każdą sesję.

Najdalej idącą zmianą, w stosunku do jeszcze niedawno obowiązujących przepisów, jest wyposażenie przewodniczącego rady w prawo wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom urzędu miasta „wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych”. Przewodniczący rady zostali także wyposażeni w prawo uzyskiwania różnych informacji i materiałów oraz wejścia do pomieszczeń służbowych instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Zmiana ta, co podkreśla wielu prawników, w tym Adam Urbaniak, były przewodniczący rady miasta, może być w przyszłości źródłem poważnych konfliktów pomiędzy przewodniczącym rady i prezydentem, nie precyzuje bowiem odmienności kompetencyjnych pomiędzy funkcją zwierzchnika i pracodawcy. Z punktu widzenia Kodeksu pracy, wyłącznie prezydent jest pracodawcą dla wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie, w tym w biurze rady.

- Te nowe przepisy obowiązują dopiero od 17 listopada, dlatego jeszcze nie zdążyły zdać życiowego egzaminu, trudno mi zatem powiedzieć, co to w praktyce będzie oznaczać, że przewodniczący rady jest zwierzchnikiem urzędników zatrudnionych w biurze rady – ostrożnie zastrzega P. Barczak.

Do 31 maja każdego roku prezydent będzie zobowiązany przedstawić podczas tzw. sesji absolutoryjnej dokument, który ustawodawca nazwał Raportem o stanie miasta. Dokument ten będzie służył za podstawę dla debaty radnych nad ewentualnym przyznaniem prezydentowi absolutorium za poprzedni rok.

Kontrowersyjną zmianą jest wykreślenie z dotychczasowych programów wszystkich sesji punktu „Interpelacje i zapytania radnych”. Wedle nowych przepisów, radni będą mogli składać swoje interpelacje wyłącznie w formie pisemnej. Prezydent otrzymał 14 dni na udzielenie odpowiedzi.

Pakiet ostatnich zmian wieńczy zapis dający prawo inicjatywy uchwałodawczej grupie minimum 300 obywateli. Zapis ten nie dotyczy tzw. małych gmin. Obowiązuje od poziomu miast na prawach powiatu.

(pm)

Artykuły powiązane: 

Tak się radni zgodnie wybierali

Tego jeszcze nie było. Radni zgodzili się, by co 20 miesięcy pracą rady miasta kierował nowy przewodniczący z kolejnego klubu. Podczas wtorkowej sesji bez sporów wybrali trzech wiceprzewodniczących rady i szefów komisji.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki