Świadczenie 500+ Co się zmienia od 1 lipca?

1 Lipiec 2019
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Spowoduje to znaczący wzrost składanych wniosków w Zielonej Górze.

Obecnie z programu rodzina 500+ korzysta ok. 8.200 zielonogórskich rodzin i świadczenie to wypłacane jest na 11.500 uprawnionych dzieci. Od 1 lipca br. spodziewamy się ok. 25.000 osób uprawnionych - to wzrost o ponad 100 proc.

* Ważne zmiany od 1 lipca dotyczące świadczenia wychowawczego 500+:

- zlikwidowane kryterium dochodowe,

- zlikwidowany wymóg posiadania zasądzonych alimentów na dziecko wychowywane przez osobę samotną,

- w przypadku urodzenia dziecka – rodzicie będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku – w takim przypadku świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,

- w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

 

* Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w urzędzie miasta Zielona Góra:

- w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13 - Biuro Obsługi Interesanta – I piętro,

- w Informacji Ogólnej, ul. Podgórna 22 - Biuro Obsługi Interesanta – parter,

- lub listownie pocztą.

 

* Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

* Natomiast rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Bardzo ważne jest, aby złożyć taki wniosek do 30 września br., jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

 

* Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłata świadczenia uzależniona jest od miesiąca złożenia wniosku. I tak:

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

* Istotną zmianą od 1 lipca 2019 r. jest również fakt, iż organ właściwy, do którego zostanie złożony wniosek o świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego 500+. Organ właściwy do którego zostanie złożony wniosek przekaże wnioskodawcy tylko informację o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile taki adres wnioskodawca wskazał we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w organie właściwym tj. urzędzie miasta, Departament Edukacji i Spraw Społecznych – Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13, I piętro. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Oprac.
Wioletta Grabowska
naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki