Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

11 Styczeń 2018
Magistrat ogłasza drugi nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Będą się zajmować, jako ciało opiniujące, oceną rewitalizacji.

- Ogłaszamy drugi nabór, bo zgłosiło się za mało chętnych. Brakuje np. przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych czy przedsiębiorców. Ich głos jest dla nas bardzo ważny – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, kierowniczka biura planowania i urbanistyki, która w magistracie pilotuje rewitalizację.

Komitet liczy nie więcej niż 11 członków, w tym co najmniej:

* 1 przedstawiciel urzędu;

* 1 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze;

* 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji;

* 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;

* 1 przedstawiciel przedsiębiorców działających w obszarze rewitalizacji lub organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

* 1 przedstawiciel podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych;

* 1 przedstawiciel organizacji reprezentujących podmioty branżowe związane z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju miasta, budownictwem;

* 1 przedstawiciel środowiska naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego;

* 1 przedstawiciel Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r. Powinien być w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji”. Można składać:

* osobiście w urzędzie, przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowisku nr 5 lub 6,

* za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Urbanistyki i Planowania, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gpr@um.zielona-gora.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta w zakładce „Rewitalizacja Miasta”.

(red)