Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

5 Grudzień 2017
Prezydent Miasta Zielona Góra zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XLI.496.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Zielonej Górze ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Zielona Góra. Komitet powołuje Prezydent Miasta Zielona Góra w drodze Zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Komitet liczy nie więcej niż 11 członków, w tym co najmniej:

* 1 przedstawiciela urzędu;

* 1 przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze;

* 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji;

* 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;

* 1 przedstawiciela przedsiębiorców działających w obszarze rewitalizacji lub organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

* 1 przedstawiciela podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych;

* 1 przedstawiciela organizacji reprezentujących podmioty branżowe związane z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju miasta, budownictwem;

* 1 przedstawiciela środowiska naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego;

* 1 przedstawiciela Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

 

1. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji”:

* osobiście w Budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowisku nr 5 lub 6,

* za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu), na adres:

Urząd Miasta Zielona Góra

Biuro Urbanistyki i Planowania

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gpr@um.zielona-gora.pl

 

2. MIEJSCE POBRANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Miasta w zakładce „Rewitalizacja Miasta”.

 

3. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

 

* mieszkaniec obszaru rewitalizacji:

- lista poparcia podpisana przez co najmniej 20 mieszkańców obszaru rewitalizacji;

* przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze Miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych:

- lista poparcia podpisana przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- oświadczenie o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta;

* przedstawiciel przedsiębiorców działających w obszarze rewitalizacji lub organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

- lista poparcia podpisana przez co najmniej 10 przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zasiadaniu w organach organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta;

* przedstawiciel podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych:

- lista poparcia podpisana przez co najmniej 10 właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji,

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami lub byciu członkiem spółdzielni mieszkaniowej posiadającej budynki na obszarze rewitalizacji miasta;

* przedstawiciel organizacji reprezentujących podmioty branżowe związane z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju miasta, budownictwem:

- lista poparcia podpisana przez co najmniej 10 osób wykonujących zawody związane z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju Miasta, budownictwem,

- oświadczenie o członkostwie w organizacji branżowej związanej z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju miasta, budownictwem

 

Uwaga: Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych powyżej.

Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru członków Komitetu nie podlegają zwrotowi.

 

Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: gpr@um.zielona-gora.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 68 45 68 806 lub 808.